13-я седмица по Пятидесятнице. 31 августа – 6 сентября

Икона Пресвятой Богородицы «Всецарица»

31 августа

Понедельник

18 августа по старому стилю

Поста нет

Мчч. Флора и Лавра (II). Мчч. Ерма, Серапиона и Полиена (II). Сщмч. Емилиана епископа и с ним Илариона, Дионисия и Ермиппа и прочих 1000 (ок. 300). Свт. Иоанна (674) и Георгия (683), патриархов Константинопольских. Прп. Макария, игумена Пеликитского (ок. 830). Прп. Иоанна Рыльского (946).

Сщмч. Григория пресвитера и мчч. Евгения и Михаила (1937). Иконы Божией Матери именуемой «Всецарица».

Второе послание к Коринфянам

А́ще бо усе́рдiе предлежи́тъ, по ели́ку а́ще кто́ и́мать, благопрiя́тенъ е́сть, а не по ели́ку не и́мать. Не бо́ да ины́мъ у́бо отра́да, ва́мъ же ско́рбь: но по изравне́нiю. Въ ны́нѣшнее вре́мя ва́ше избы́точествiе во о́нѣхъ лише́нiе, да и о́нѣхъ избы́токъ бу́детъ въ ва́ше лише́нiе, я́ко да бу́детъ ра́венство, я́коже е́сть пи́сано: и́же мно́гое, не преумно́жилъ е́сть: и и́же ма́лое, не ума́лилъ.

Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано: кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка.

Евангелие от Марка

И рече́ ученико́мъ свои́мъ, да кора́бль бу́детъ у него́ наро́да ра́ди, да не стужа́ютъ ему́. Мно́ги бо исцѣли́, я́коже напада́ти на него́, да ему́ прико́снутся, ели́цы имѣя́ху ра́ны. И ду́си нечи́стiи, егда́ ви́дяху его́, припада́ху къ нему́ и зва́ху, глаго́люще, я́ко ты́ еси́ Сы́нъ Бо́жiй. И мно́го преща́ше и́мъ, да не явле́на его́ сотворя́тъ.

И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили Его. Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его. И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: Ты Сын Божий. Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным.

Донская икона Божией Матери

1 сентября

Вторник

19 августа ст.ст.

Поста нет

Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников (284-305). Мчч. Тимофея, Агапия и Феклы (304-306).

Свт. Питирима, еп. Великопермского (1456). Св. Николая исп., пресвитера (1933).

Донской иконы Божией Матери.

Второе послание к Коринфянам

Благодаре́нiе же богови, да́вшему то́жде тща́нiе о ва́съ въ се́рдце ти́тово: я́ко моле́нiе у́бо прiя́тъ, тщали́вѣйшiй же сы́й, свое́ю во́лею изы́де къ ва́мъ. Посла́хомъ же съ ни́мъ и бра́та, его́же похвала́ во ева́нгелiи по всѣ́мъ це́рквамъ: не то́чiю же, но и освяще́нъ от церкве́й съ на́ми ходи́ти, со благода́тiю се́ю, служи́мою на́ми къ самого́ Го́спода сла́вѣ и усе́рдiю ва́шему: блюду́щеся того́, да не кто́ на́съ порече́тъ во оби́лiи се́мъ служи́мѣмъ на́ми: промышля́юще до́брая не то́кмо предъ Бо́гомъ, но и предъ человѣ́ки.

Благодарение Богу, вложившему в сердце Титово такое усердие к вам. Ибо, хотя и я просил его, впрочем он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. С ним послали мы также брата, во всех церквах похваляемого за благовествование, и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу Самого Господа и в соответствие вашему усердию, остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению; ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми.

Евангелие от Марка

И взы́де на гору́ и призва́, и́хже хотя́ше са́мъ: и прiидо́ша къ нему́. И сотвори́ двана́десяте, да бу́дутъ съ ни́мъ, и да посыла́етъ и́хъ проповѣ́дати, и имѣ́ти вла́сть цѣли́ти неду́ги и изгони́ти бѣ́сы: и нарече́ Си́мону и́мя пе́тръ: и Иа́кова зеведе́ова и Иоа́нна бра́та Иа́ковля: и нарече́ и́ма имена́ воанерге́съ, е́же е́сть сы́на гро́мова: и Андре́а, и Фили́ппа, и Варѳоломе́а, и Матѳе́а, и Ѳому́, и Иа́кова алфе́ова, и Ѳадде́а, и Си́мона канани́та, и Иу́ду Искарiо́тскаго, и́же и предаде́ его́.

Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов; поставил Симона, нарекши ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть «сыны громовы», Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита и Иуду Искариотского, который и предал Его.

Пророк Самуил

2 сентября

Среда

20 августа ст.ст.

Пища с растительным маслом

Прор. Самуила (XI до Р.Х.).

Мчч. Севира и Мемнона и с ними 37-ми мучеников (304).

Сщмчч. Александра, Льва, Владимира пресвитеров (1918). Сщмч. Николая пресвитера (1919). Обретение мощей сщмч. Гермогена, еп. Тобольского (2005).

Второе послание к Коринфянам

Орýжiя бо вóинства нáшего не плотскáя, но си́льна Бóгомъ на разорéнiе твéрдемъ: помышлéнiя низлагáюще, и вся́ко возношéнiе взимáющееся на рáзумъ Бóжiй, и плѣня́юще вся́къ рáзумъ въ послушáнiе Христóво, и въ готóвости имýще отмсти́ти вся́ко преслушáнiе, егдá испóлнится вáше послушáнiе. Я́же ли предъ лицéмъ, зритé? А́ще ктó надѣ́ется себé Христóва бы́ти, да помышля́етъ пáки от себé, занé, я́коже óнъ Христóвъ, тáкожде и мы́ Христóвы.

Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. На личность ли смо́трите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что, как он Христов, так и мы Христовы.

Евангелие от Марка

И кни́жницы, и́же от Иерусали́ма низшéдшiи, глагóлаху, я́ко веельзевýла и́мать и я́ко о кня́зи бѣсóвстѣмъ изгóнитъ бѣ́сы. И призвáвъ и́хъ, въ при́тчахъ глагóлаше и́мъ: кáко мóжетъ сатанá сатанý изгони́ти? И áще цáрство на ся́ раздѣли́тся, не мóжетъ стáти цáрство тó: и áще дóмъ на ся́ раздѣли́тся, не мóжетъ стáти дóмъ тóй: и áще сатáна востá на ся́ сáмъ и раздѣли́ся, не мóжетъ стáти, но конéцъ и́мать.

А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет в Себе веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то́; и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот; и если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его.

Фаддей Апостол от 70

3 сентября

Четверг

21 августа ст.ст.

Поста нет

Апостола от 70 Фаддея (ок. 44). Мц. Вассы и чад ее, мчч. Феогния, Агапия и Писта (305-311). Прп. Аврамия Смоленского (XIII).

Прп. Аврамия трудолюбивого, Печерского (XII-XIII). Прп. Марфы Дивеевской (1829). Прмч. Рафаила (1941) (Серб.). Сщмч. Александра пресвитера (1918). Сщмч. Павла пресвитера (1937). Прмч. Игнатия (1942). Явление Светописанного образа Пресвятой Богородицы в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре (1903).

Второе послание к Коринфянам

Не въ безмѣ́рная хвáлящеся въ чужди́хъ трудѣ́хъ, уповáнiе же имýще, растýщей вѣ́рѣ вáшей, въ вáсъ величáтися по прáвилу нáшему изоби́лно, во éже и въ дáльшихъ вáсъ странáхъ благовѣсти́ти, не чужи́мъ прáвиломъ въ готóвыхъ похвали́тися. Хваля́йся же, о Гóсподѣ да хвáлится: не хваля́й бо себé сéй искýсенъ, но егóже Бóгъ восхваля́етъ.

Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся, с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, так чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. Хвалящийся хвались о Господе. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.

Евангелие от Марка

Прiидóша ýбо Мáти и брáтiя егó, и внѣ́ стоя́ще послáша къ немý, зовýще егó. И сѣдя́ше нарóдъ о́крестъ егó. Рѣ́ша же емý: сé, Мáти твоя́ и брáтiя твоя́ и сестры́ твоя́ внѣ́ и́щутъ тебé. И отвѣщá и́мъ, глагóля: ктó éсть Мáти моя́, или́ брáтiя моя́? И согля́давъ о́крестъ себé сѣдя́щыя, глагóла: сé, Мáти моя́ и брáтiя моя́: и́же бо áще сотвори́тъ вóлю Бóжiю, сéй брáтъ мóй и сестрá моя́ и Мáти ми́ éсть.

И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры Твои, вне дома, спрашивают Тебя. И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои? И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь.

Икона Божией Матери
«Одигитрия Грузинская»

4 сентября

Пятница

22 августа ст.ст.

Пища с растительным маслом

Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и прочих (305-311).

Сщмч. Афанасия еп. Тарса Киликийского (270-275), прп. Анфусы (ок. 298) и слуг ее, мчч. Харисима и Неофита (270-275). Мц. Евлалии девы (ок. 303).

Прп. Исаакия I Оптинского (1894). Сщмч. Горазда, еп. Богемского и Мораво-Силезского (1942) (Серб.). Сщмчч. Макария, еп. Орловского, Иоанна и Алексия пресвитеров (1918). Сщмчч. Феодора, еп. Пензенского и с ним Василия и Гавриила пресвитеров (1937). Сщмчч. Иоанна, еп. Великолукского, Алексия, архиеп. Омского, Александра, Михаила и Феодора пресвитеров, прмчч. Илариона, Иоанна и Иерофея (1937). Грузинской иконы Божией Матери (1650).

Второе послание к Коринфянам

Пáки глагóлю: да никтóже мни́тъ мя́ безýмна бы́ти: áще ли ни́, понé я́ко безýмна прiими́те мя́, да и áзъ мáло чтó похвалю́ся. А éже глагóлю, не глагóлю по Гóсподѣ, но я́ко въ безýмiи въ сéй чáсти похвалы́: понéже мнóзи хвáлятся по плóти, и áзъ похвалю́ся. Любéзно бо прiéмлете безýмныя, мýдри сýще: прiéмлете бо, áще ктó вáсъ порабощáетъ, áще ктó поядáетъ, áще ктó не влѣ́поту протóритъ, áще ктó по лицý бiéтъ вы́, áще ктó величáется. По досаждéнiю глагóлю, занé áки мы́ изнемогóхомъ. О нéмже áще дерзáетъ ктó, несмы́сленно глагóлю, дерзáю и áзъ.

Еще скажу: не почти кто-нибудь меня неразумным; а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что́ скажу, то́ скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных: вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас недоставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то (скажу по неразумию) смею и я.

Евангелие от Марка

И учáше и́хъ при́тчами мнóго и глагóлаше и́мъ во учéнiи своéмъ: слы́шите: сé, изы́де сѣ́яй сѣ́яти: и бы́сть егдá сѣ́яше, óво падé при пути́, и прiидóша пти́цы, и позобáша é: другóе же падé при кáмени, идѣ́же не имя́ше земли́ мнóги, и áбiе прозябé, занé не имя́ше глубины́ земны́я: сóлнцу же возсiя́вшу присвя́де, и занé не имя́ше кóрене, и́зсше: и другóе падé въ тéрнiи, и взы́де тéрнiе, и подави́ é: и плодá не дадé: и другóе падé на земли́ дóбрѣй, и дая́ше плóдъ восходя́щь и растýщь, и приплóдоваше на три́десять, и на шестьдеся́тъ, и на стó.

И учил их притчами много, и в учении Своем говорил им: слушайте: вот, вышел сеятель сеять; и, когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то́. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока; когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и терние выросло, и заглушило семя, и оно не дало плода. И иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, и иное сто.

Мученик Лупп

5 сентября

Суббота

23 августа ст.ст.

Поста нет

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Луппа (ок. 306). Сщмч. Иринея, еп. Лионского (202). Прпп. Евтихия (ок. 540) и Флорентия (547). Свт. Каллиника, патриарха Константинопольского (705).

Сщмчч. Ефрема, еп. Селенгинского, Иоанна пресвитера и мч. Николая (1918). Сщмчч. Павла и Иоанна пресвитеров (1937).

Послание к Коринфянам

Премýдрость же глагóлемъ въ совершéнныхъ, премýдрость же не вѣ́ка сегó, ни князéй вѣ́ка сегó престаю́щихъ, но глагóлемъ премýдрость Бóжiю, въ тáйнѣ сокровéнную, ю́же предустáви Бóгъ прéжде вѣ́къ въ слáву нáшу, ю́же никтóже от князéй вѣ́ка сегó разумѣ́: áще бо бы́ша разумѣ́ли, не бы́ша Гóспода слáвы рáспяли. Но я́коже éсть пи́сано: и́хже óко не ви́дѣ, и ýхо не слы́ша, и на сéрдце человѣ́ку не взыдóша, я́же уготóва Бóгъ лю́бящымъ егó.

Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его.

Евангелие от Матфея

Тогдá шéдше фарисéе, совѣ́тъ воспрiя́ша, я́ко да обольстя́тъ егó слóвомъ… Разумѣ́въ же Иисýсъ лукáвство и́хъ, речé: чтó мя искушáете, лицемѣ́ри? покажи́те ми́ злати́цу кинсóнную. Они́ же принесóша емý пѣ́нязь. И глагóла и́мъ: чíй о́бразъ сéй и написáнiе? И глагóлаша емý: кéсаревъ. Тогдá глагóла и́мъ: воздади́те ýбо кéсарева кéсареви, и Бóжiя богови. И слы́шавше диви́шася: и остáвльше егó отидóша.

Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах… Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры? покажите Мне монету, которою платится подать. Они принесли Ему динарий. И говорит им: чье это изображение и надпись? Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. Услышав это, они удивились и, оставив Его, ушли.

Икона Божией Матери Петровская

6 сентября

Воскресенье

24 августа ст.ст.

Поста нет

Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова (I). Собор Московских святых. Мч. Татиона (305). Мц. Сиры, девы Персидской (558). Прп. Георгия Лимниота (ок. 716).

Перенесение мощей свт. Петра, митр. Московского, всея России чудотворца (1479). Прп. Арсения Комельского (1550). Равноап. Космы Этолийского (1779). Сщмч. Максима Горлицкого пресвитера (1914). Прп. Аристоклия, старца Московского (1918). Прмч. Серафима (1946). Петровской иконы Божией Матери.

Послание к Коринфянам

Цѣлýютъ вы́ брáтiя вся́. Цѣлýйте дрýгъ дрýга лобзáнiемъ святы́мъ. Цѣловáнiе моéю рукóю пáвлею. А́ще ктó не лю́битъ Гóспода Иисýса Христá, да бýдетъ прóклятъ, марáнъ Аѳá. Благодáть Гóспода нáшего Иисýса Христá съ вáми, и любы́ моя́ со всѣ́ми вáми о Христѣ́ Иисýсѣ. Ами́нь.

Приветствуйте друг друга святым целованием. Мое, Павлово, приветствие собственноручно. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, мара́н-афа́. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.

Евангелие от Матфея

Человѣ́къ нѣ́кiй бѣ́ домови́тъ, и́же насади́ виногрáдъ, и оплóтомъ огради́ егó, и ископá въ нéмъ точи́ло, и создá стóлпъ, и вдадé и́дѣ́лателемъ, и отъи́де. Егдá же прибли́жися врéмя плодóвъ, послá рабы́ своя́ къ дѣ́лателемъ прiя́ти плоды́ егó: и éмше дѣ́лателе рабóвъ егó, óваго ýбо би́ша, óваго же уби́ша, óваго же кáменiемъ поби́ша. Пáки послá и́ны рабы́ мнóжайшя пéрвыхъ: и сотвори́ша и́мъ тáкоже.

Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же.

 

Православие.ру