Седмица 27-я по Пятидесятнице. 16-22 декабря

Преподобный Савва Сторожевский

16 декабря

Понедельник

3 декабря по старому стилю

Монастырский устав: горячая пища без масла

Прор. Софонии (635-605 до Р.Х.). Прп. Саввы Сторожевского(Звенигородского) (1406). Прп. Феодула Константинопольского (ок. 440). Прп. Иоанна молчальника, бывшего еп. Колонийского (558). Сщмч. Феодора, архиеп. Александрийского (606). Прп. Георгия Черникского (1806) (Рум.). Сщмч. Андрея пресвитера (1920). Сщмч. Николая пресвитера (1937). Св. Георгия исп (1960).

Первое послание к Тимофею

А́ще же ка́я вдови́ца ча́да или́ вну́чата и́мать, да уча́тся пре́жде сво́й до́мъ благоче́сти́во устро́ити и взае́мъ воздая́ти роди́телемъ: сiе́ бо е́сть благоуго́дно предъ Бо́гомъ. А су́щая и́стинная вдови́ца и уедине́на, упова́етъ на Бо́га и пребыва́етъ въ моли́твахъ и моле́нiихъ де́нь и но́щь: пита́ющаяся же простра́нно, жива́ умерла́. И сiя́ завѣщава́й, да непоро́чни бу́дутъ. А́ще же кто́ о свои́хъ, па́че же о при́сныхъ не промышля́етъ, вѣ́ры отве́рглся е́сть и невѣ́рнаго го́ршiй е́сть.

Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь; а сластолюбивая заживо умерла. И сие внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного.

Евангелие от Луки

И отвѣща́въ рече́ и́мъ Иису́съ: сы́нове вѣ́ка сего́ же́нятся и посяга́ютъ: а сподо́бльшiися вѣ́къ о́нъ улучи́ти и воскресе́нiе, е́же от ме́ртвыхъ, ни же́нятся, ни посяга́ютъ: ни умре́ти бо ктому́ мо́гутъ: ра́вни бо су́ть а́нгеломъ, и сы́нове су́ть Бо́жiи, воскресе́нiя сы́нове су́ще. А я́ко востаю́тъ ме́ртвiи, и Моисе́й сказа́ при купинѣ́, я́коже глаго́летъ Го́спода Бо́га Авраа́мля и Бо́га Исаа́кова и Бо́га Иа́ковля. Бо́гъ же нѣ́сть ме́ртвыхъ, но живы́хъ: вси́ бо тому́ жи́ви су́ть.

Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы.

Варвара Сирийская

17 декабря

Вторник

4 декабря ст.ст.

Пища с растительным маслом

Вмц. Варвары и мц. Иулиании (ок. 306). Прп. Иоанна Дамаскина (776). Прп. Иоанна, еп. Поливотского (VIII).

Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского (1504). Сщмчч. Алексия, Иоанна, Александра и Николая пресвитеров, Василия диакона и с ним 10-ти мучеников (1918). Сщмч. Димитрия пресвитера, прмц. Анастасии, мцц. Екатерины и Киры.

Первое послание к Тимофею

Прилѣжа́щiи же до́брѣ пресви́тери сугу́быя че́сти да сподобля́ются: па́че же тружда́ющiися въ сло́вѣ и уче́нiи. Глаго́летъ бо писа́нiе: вола́ молотя́ща не оброти́ши: и: досто́инъ дѣ́латель мзды́ своея́. На пресви́тера хулы́ не прiе́мли, ра́звѣ при двою́ или́ трiе́хъ свидѣ́телехъ. Согрѣша́ющихъ же предъ всѣ́ми облича́й, да и про́чiи стра́хъ и́мутъ.

Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего; и: трудящийся достоин награды своей. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели.

Евангелие от Луки

Пре́дани же бу́дете и роди́тели и бра́тiею и ро́домъ и дру́ги, и умертвя́тъ от ва́съ: и бу́дете ненави́дими от всѣ́хъ и́мене моего́ ра́ди. И вла́съ главы́ ва́шея не поги́бнетъ. Въ терпѣ́нiи ва́шемъ стяжи́те ду́шы ва́шя.

Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят; и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет, - терпением вашим спасайте души ваши.

Преподобный Савва Освященный

18 декабря

Среда

5 декабря ст.ст.

Монастырский устав: горячая пища без масла

Прп. Саввы Освященного (532). Прпп. Кариона монаха и сына его Захарии, египтян (IV). Свт. Гурия, архиеп. Казанского (1563). Мч. Анастасия. Сщмч. Илии пресвитера (1932). Прмч. Геннадия (1941). Св. Сергия исп., пресвитера (1950).

Послание к Галатам

Плóдъ же духóвный éсть любы́, рáдость, ми́ръ, долготерпѣ́нiе, блáгость, милосéрдiе, вѣ́ра, крóтость, воздержáнiе: на таковы́хъ нѣ́сть закóна. А и́же Христóвы сýть, плóть распя́ша со страстьми́ и похотьми́. А́ще живéмъ дýхомъ, дýхомъ и да хóдимъ. Не бывáимъ тщеслáвни, дрýгъ дрýга раздражáюще, дрýгъ дрýгу зави́дяще. Брáтiе, áще и впадéтъ человѣ́къ въ нѣ́кое прегрѣшéнiе, вы́ духóвнiи исправля́йте таковáго дýхомъ крóтости: блюды́й себé, да не и ты́ искушéнъ бýдеши.

Дрýгъ дрýга тяготы́ носи́те, и тáко испóлните закóнъ Христóвъ.

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.

Носи́те бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.

Евангелие от Матфея

Вся́ мнѣ́ предана́ су́ть Отце́мъ мои́мъ: и никто́же зна́етъ Сы́на, то́кмо Оте́цъ: ни Отца́ кто́ зна́етъ, то́кмо Сы́нъ, и ему́же а́ще во́литъ Сы́нъ откры́ти. Прiиди́те ко мнѣ́ вси́ тружда́ющiися и обремене́ннiи, и а́зъ упоко́ю вы́: возми́те и́го мое́ на себе́ и научи́теся от мене́, я́ко кро́токъ е́смь и смире́нъ се́рдцемъ: и обря́щете поко́й душа́мъ ва́шымъ: и́го бо мое́ благо, и бре́мя мое́ легко́ е́сть.

Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.

Святитель Николай

19 декабря

Четверг

6 декабря ст.ст.

Пища с растительным маслом

Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца (ок. 345).

Послание к Евреям

Повину́йтеся наста́вникомъ ва́шымъ и покаря́йтеся: ті́и бо бдя́тъ о душа́хъ ва́шихъ, я́ко сло́во возда́ти хотя́ще: да съ ра́достiю сiе́ творя́тъ, а не воздыха́юще, нѣ́сть бо поле́зно ва́мъ сiе́. Моли́теся о на́съ: упова́емъ бо, я́ко добру́ со́вѣсть и́мамы, во всѣ́хъ до́брѣ хотя́ще жи́ти.

Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно. Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно.

Евангелие от Луки

И тóй возвéдъ óчи свои́ на ученики́ своя́, глагóлаше: блажéни ни́щiи дýхомъ: я́ко вáше éсть цáрствiе Бóжiе. Блажéни, áлчущiи ны́нѣ: я́ко насы́титеся. Блажéни, плáчущiи ны́нѣ: я́ко возсмѣéтеся. Блажéни бýдете, егдá возненави́дятъ вáсъ человѣ́цы, и егдá разлучáтъ вы́, и понóсятъ, и пронесýтъ и́мя вáше я́ко злó, Сы́на человѣ́ческаго рáди. Возрáдуйтеся въ тóй дéнь и взыгрáйте: сé бо мздá вáша мнóга на небеси́.

И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах.

Антоний Сийский

20 декабря

Пятница

7 декабря ст.ст.

Монастырский устав: горячая пища без масла

Свт. Амвросия, еп. Медиоланского (397). Мч. Афинодора (ок. 304). Мц. Филофеи (1060) (Рум.).

Прп. Иоанна, постника Печерского (XII). Прп. Павла Послушливого. Прп. Антония Сийского (1556). Прп. Нила Столобенского (1554). Прмч. Сергия (1917). Сщмч. Антония пресвитера, прмч. Андроника (1918). Сщмчч. Сергия, Михаила и Сергия пресвитеров, Никифора диакона и прмчч. Галактиона и Гурия, мч. Иоанна (1937). Сщмчч. Петра и Василия пресвитеров (1941). Селигерской (Владимирской) иконы Божией Матери.

Первое послание к Тимофею

Богáтымъ въ ны́нѣшнемъ вѣ́цѣ запрещáй не высокомýдрствовати, нижé уповáти на богáтство погибáющее, но на Бóга жи́ва, даю́щаго нáмъ вся́ оби́лно въ наслаждéнiе: благóе дѣ́лати, богати́тися въ дѣ́лѣхъ дóбрыхъ, благоподáтливымъ бы́ти, общи́телнымъ, сокрóвищующе себѣ́ основáнiе добрó въ бýдущее, да прiи́мутъ вѣ́чную жи́знь.

Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живаго, дающего нам всё обильно для наслаждения; чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни.

Евангелие от Луки

И рече́ при́тчу и́мъ: ви́дите смоко́вницу и вся́ древа́: егда́ прошиба́ются уже́, ви́дяще са́ми вѣ́сте, я́ко бли́зъ жа́тва е́сть. Та́ко и вы́, егда́ у́зрите сiя́ быва́юща, вѣ́дите, я́ко бли́зъ е́сть ца́рствiе Бо́жiе. Ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко не и́мать прейти́ ро́дъ се́й, до́ндеже вся́ сiя́ бу́дутъ.Не́бо и земля́ мимои́детъ, а словеса́ моя́ не и́мутъ прейти́.

И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья: когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет; небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.

Патапий Фивский

21 декабря

Суббота

8 декабря ст.ст.

Разрешается рыба

Прп. Патапия (VII). Апп. от 70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора (I). Мчч. 62-х иереев и 300 мирян, в Африке от ариан пострадавших (477). Мц. Анфисы в Риме (V).

Прп. Кирилла Челмогорского (1368). Сщмч. Сергия пресвитера (1937).

Послание к Галатам

А и́же Христóвы сýть, плóть распя́ша со страстьми́ и похотьми́. А́ще живéмъ дýхомъ, дýхомъ и да хóдимъ. Не бывáимъ тщеслáвни, дрýгъ дрýга раздражáюще, дрýгъ дрýгу зави́дяще.

Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.

Евангелие от Луки

Отне́лѣже воста́нетъ до́му влады́ка, и затвори́тъ две́ри, и на́чнете внѣ́ стоя́ти и ударя́ти въ две́ри, глаго́люще: Го́споди, Го́споди, отве́рзи на́мъ. И отвѣща́въ рече́тъ ва́мъ: не вѣ́мъ ва́съ, отку́ду есте́. Тогда́ на́чнете глаго́лати: ядо́хомъ предъ тобо́ю и пи́хомъ, и на распу́тiихъ на́шихъ учи́лъ еси́. И рече́тъ: глаго́лю ва́мъ, не вѣ́мъ ва́съ, отку́ду есте́: отступи́те от мене́, вси́ дѣ́лателiе непра́вды.

Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи! Господи! отвори нам; но Он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты. Но Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели неправды.

Зачатие пресвятой Богородицы праведной Анной

22 декабря

Воскресенье

9 декабря ст.ст.

Разрешается рыба


Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы. Пророчицы Анны, матери прор. Самуила (1100 до Р.Х.). Свт. Софрония, архиеп. Кипрского (VI). Прп. Стефана Новосиятеля (912). Сщмч. Владимира пресвитера (1919). Сщмч. Владимира пресвитера и мц. Евфросинии (1920). Сщмчч. Василия и Александра пресвитеров (1937). Иконы Божией Матери, именуемой "Нечаянная Радость".

Послание к Ефесянам

Стáните ýбо препоя́сани чреслá вáша и́стиною, и обóлкшеся въ броня́ прáвды, и обýвше нóзѣ во уготóванiе благовѣствовáнiя ми́ра: надъ всѣ́ми же воспрiи́мше щи́тъ вѣ́ры, въ нéмже возмóжете вся́ стрѣ́лы лукáваго разжжéнныя угаси́ти: и шлéмъ спасéнiя воспрiими́те, и мéчь духóвный, и́же éсть глагóлъ Бóжiй:

Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.

Евангелие от Луки

Еди́нъ же от ни́хъ, ви́дѣвъ, я́ко исцѣлѣ́, возврати́ся, со гла́сомъ ве́лiимъ сла́вя Бо́га, и паде́ ни́цъ при ногу́ его́, хвалу́ ему́ воздая́: и то́й бѣ́ самаряни́нъ. Отвѣща́въ же Иису́съ рече́: не де́сять ли очи́стишася? да де́вять гдѣ́? ка́ко не обрѣто́шася возвра́щшеся да́ти сла́ву Бо́гу, то́кмо иноплеме́нникъ се́й? И рече́ ему́: воста́въ иди́: вѣ́ра твоя́ спасе́ тя.

Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин. Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.

 

Православие.ру